chuck (pot) roast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuck (pot) roast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuck (pot) roast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuck (pot) roast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chuck (pot) roast

    * kinh tế

    thịt vai bò rán