chuckhole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuckhole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuckhole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuckhole.

Từ điển Anh Việt

  • chuckhole

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) rãnh ngang ở đường để tháo nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chuckhole

    Similar:

    pothole: a pit or hole produced by wear or weathering (especially in a road surface)