chuckwalla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuckwalla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuckwalla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuckwalla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chuckwalla

    a herbivorous lizard that lives among rocks in the arid parts of southwestern United States and Mexico

    Synonyms: Sauromalus obesus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).