spue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spue.

Từ điển Anh Việt

  • spue

    /spju:/

    * động từ & nội động từ

    (như) spew

Từ điển Anh Anh - Wordnet