vomit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vomit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vomit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vomit.

Từ điển Anh Việt

 • vomit

  /'vɔmit/

  * danh từ

  chất nôn mửa ra

  thuốc mửa; chất làm nôn mửa

  * ngoại động từ

  nôn, mửa

  to vomit blood: nôn ra máu

  phun ra, tuôn ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to vomit smoke: phun khói

  to vomit abuses: tuôn ra những lời chửa rủa

  * nội động từ

  nôn, mửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet