regurgitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regurgitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regurgitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regurgitation.

Từ điển Anh Việt

 • regurgitation

  /ri,gə:dʤi'teiʃn/

  * danh từ

  sự ựa ra, sự mửa ra, sự nôn ra, sự thổ ra

  sự phun ngược trở lại, sự chảy vọt trở lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • regurgitation

  backflow of blood through a defective heart valve

  recall after rote memorization

  he complained that school was just memorization and regurgitation

  Similar:

  vomit: the reflex act of ejecting the contents of the stomach through the mouth

  Synonyms: vomiting, emesis, disgorgement, puking