vomiturition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vomiturition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vomiturition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vomiturition.

Từ điển Anh Việt

  • vomiturition

    /,vɔmitjuə'riʃn/

    * danh từ

    (y học) sự ợ