retch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retch.

Từ điển Anh Việt

  • retch

    /ri:tʃ/

    * nội động từ

    nôn oẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet