heave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

heave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm heave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của heave.

Từ điển Anh Việt

 • heave

  /hi:v/

  * danh từ

  sự cố nhấc lên, sự cố kéo

  sự rán sức

  sự nhô lên, sự trào lên, sự căng phồng

  sự nhấp nhô, sự phập phồng (sóng biển, lồng ngực...)

  (thể dục,thể thao) miếng nhấc bổng ném xuống ((cũng) Cornwall heave)

  (địa lý,ddịa chất) sự dịch chuyển ngang

  (số nhiều) bệnh thở gấp (của ngựa)

  * ngoại động từ (heaved, những nghĩa về hàng hải hove)

  nhấc lên, nâng lên (vật nặng)

  thốt ra

  to heave a sigh: thốt ra một tiếng thở dài, thở dài sườn sượt

  to heave a groan: thốt ra một tiếng rền rĩ

  làm nhô lên; làm căng phồng

  làm nhấp nhô, làm phập phồng

  (hàng hải) kéo, kéo lên

  to heave (up) anchor: kéo neo, nhổ neo

  (hàng hải), (thông tục) ném, vứt, liệng

  hải to heave down: lật nghiêng (tàu) (để rửa, sửa chữa...)

  (địa lý,ddịa chất) chuyển dịch ngang

  * nội động từ

  (+ at) kéo, ra sức kéo

  to heave at a rope: ra sức kéo một dây thừng

  rán sức (làm gì)

  nhô lên, trào lên, căng phồng, phồng lên

  nhấp nhô, phập phồng (sóng, lồng ngực...)

  thở hổn hển

  nôn oẹ

  (hàng hải) chạy, đi (tàu)

  to heave ahead: chạy về phía trước

  to heave alongside: ghé sát mạn (một tàu khác)

  to heave astern: lùi về phía sau

  to heave to: dừng lại

  to heave in sight: hiện ra

  heave ho!

  (hàng hải) hò dô ta, hò

 • heave

  nâng lên, kéo; lên xuống, nhấp nhô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • heave

  * kỹ thuật

  đứt gãy ngang

  kéo

  lên xuống

  nâng lên

  nhấp nhô

  sự dịch chuyển

  sự nhô lên

  sự trương nở

  sự trượt

  xây dựng:

  sự bùng nền

  hóa học & vật liệu:

  sự phóng lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • heave

  an upward movement (especially a rhythmical rising and falling)

  the heaving of waves on a rough sea

  Synonyms: heaving

  (geology) a horizontal dislocation

  the act of lifting something with great effort

  Synonyms: heaving

  an involuntary spasm of ineffectual vomiting

  a bad case of the heaves

  Synonyms: retch

  throwing something heavy (with great effort)

  he gave it a mighty heave

  he was not good at heaving passes

  Synonyms: heaving

  utter a sound, as with obvious effort

  She heaved a deep sigh when she saw the list of things to do

  throw with great effort

  lift or elevate

  Synonyms: heave up, heft, heft up

  move or cause to move in a specified way, direction, or position

  The vessel hove into sight

  bend out of shape, as under pressure or from heat

  The highway buckled during the heat wave

  Synonyms: buckle, warp

  Similar:

  lift: the act of raising something

  he responded with a lift of his eyebrow

  fireman learn several different raises for getting ladders up

  Synonyms: raise

  billow: rise and move, as in waves or billows

  The army surged forward

  Synonyms: surge

  pant: breathe noisily, as when one is exhausted

  The runners reached the finish line, panting heavily

  Synonyms: puff, gasp

  gag: make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit

  Synonyms: retch