gag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gag.

Từ điển Anh Việt

 • gag

  /gæg/

  * danh từ

  vật nhét vào miệng cho khỏi kêu la; cái bịt miệng, cái khoá miệng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  lời nói đùa chơi, lời nói giỡn chơi

  (y học) cái banh miệng

  (sân khấu) trò khôi hài

  (từ lóng) lời nói phỉnh, lời nói dối; sự đánh lừa

  sự chấm dứt (cuộc tranh luận ở nghị viện)

  (kỹ thuật) cái nắp, cái nút

  * động từ

  bịt miệng, khoá miệng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to gag the press: bịt miệng báo chí

  nôn khan, oẹ

  nghẹn

  nói đùa chơi, nói giỡn chơi

  (y học) cho cái banh miệng vào mồm (để mổ xẻ...)

  (sân khấu) làm trò khôi hài, pha trò

  (từ lóng) nói dối; lừa phỉnh, đánh lừa

  không cho phát biểu, cắt đứt, chấm dứt (cuộc tranh luận ở nghị viện)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gag

  * kỹ thuật

  y học:

  dụng cụ banh miệng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gag

  restraint put into a person's mouth to prevent speaking or shouting

  Synonyms: muzzle

  prevent from speaking out

  The press was gagged

  Synonyms: muzzle

  tie a gag around someone's mouth in order to silence them

  The burglars gagged the home owner and tied him to a chair

  Synonyms: muzzle

  make jokes or quips

  The students were gagging during dinner

  Synonyms: quip

  struggle for breath; have insufficient oxygen intake

  he swallowed a fishbone and gagged

  Synonyms: choke, strangle, suffocate

  cause to retch or choke

  Synonyms: choke

  make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit

  Synonyms: heave, retch

  Similar:

  joke: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter

  he told a very funny joke

  he knows a million gags

  thanks for the laugh

  he laughed unpleasantly at his own jest

  even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point

  Synonyms: laugh, jest, jape

  choke: be too tight; rub or press

  This neckband is choking the cat

  Synonyms: fret