gage rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gage rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gage rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gage rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gage rod

    * kỹ thuật

    thanh đo