laugh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laugh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laugh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laugh.

Từ điển Anh Việt

 • laugh

  /lɑ:f/

  * danh từ

  tiếng cười

  to burst into a laugh: cười phá lên

  to have a good laugh at somebody: được cười ai một trận thoả thích

  to have (get) the laugh of (at, on) somebody; to have (get) the laugh on someone's side: cười lại ai (nghĩa bóng) quật lại thắng thế ai

  to force a laugh: gượng cười

  * động từ

  cười, cười vui, cười cợt

  to laugh oneself into fits (convulsions): cười đau cả bụng

  to burst out laughing: cười phá lên

  to laugh a bitter laugh: cười cái cười chua chát

  to laugh oneself helpless: cười phát sặc lên, cười phát ho lên

  to laugh at

  cười, cười nhạo, cười coi thường

  to laugh away

  cười để xua đuổi, cười để gạt bỏ (cái gì)

  to laugh away one's fears and anxiety: cười để xua đuổi những nỗi lo âu sợ hãi

  to laugh down

  cười át đi

  to laugh off

  cười mà tránh đi (khó khăn...), cười xoà

  to laugh over

  cười khi xem xét, cười khi thảo luận (vấn đề gì)

  to laugh in someone's face

  cười vào mặt ai, chế diễu ai, chế nhạo ai

  to laugh in one's sleeve

  cười thầm

  to laugh on the other side (corner) of the mouth

  to laugh on the wrong side of one's mouth (face)

  đang vui trở nên buồn, đang cười lại mếu

  to laugh somebody out of court

  bêu rếu ai để mọi người cười làm cho toà không còn nghe được người người ấy khai nữa

  to laugh somebody out of some habit

  cười người nào để cho bỏ một thói gì đi

  he laughs best who laughts last

  (tục ngữ) cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • laugh

  * kỹ thuật

  cười

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • laugh

  the sound of laughing

  Synonyms: laughter

  a facial expression characteristic of a person laughing

  his face wrinkled in a silent laugh of derision

  produce laughter

  Synonyms: express joy, express mirth

  Antonyms: cry

  Similar:

  joke: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter

  he told a very funny joke

  he knows a million gags

  thanks for the laugh

  he laughed unpleasantly at his own jest

  even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point

  Synonyms: gag, jest, jape