raise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raise.

Từ điển Anh Việt

 • raise

  /reiz/

  * ngoại động từ

  nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên

  to raise one's glass to someone: nâng cốc chúc sức khoẻ ai

  to raise anchor: kéo neo lên, nhổ neo lên

  to raise someone from his knees: đỡ ai đang quỳ đứng dậy

  to raise a sunken ship: trục một cái tàu đắm lên

  to raise one's arm: giơ tay lên

  to raise one's eyes: ngước mắt lên

  to raise one's head: ngẩng đầu lên

  xây dựng, dựng

  to raise a building: xây dựng một toà nhà

  to raise a statue: dựng tượng

  nuôi trồng

  to raise a large family: nuôi một gia đình lớn

  to raise vegetable: trồng rau

  to raise chickens: nuôi gà

  nêu lên, đưa ra; đề xuất

  to raise a point: nêu lên một vấn đề

  to raise a claim: đưa ra một yêu sách

  to raise an objection: đưa ra ý kiến phản đối

  làm ra, gây nên

  to raise a storm: gây ra một cơn bão tố

  to raise astonishment: làm ngạc nhiên

  to raise suspiction: gây nghi ngờ

  to raise a laugh: làm cho mọi người cười

  to raise a disturbance: gây nên sự náo động

  tăng, làm tăng thêm

  top raise the reputation of...: tăng thêm danh tiếng của (ai...)

  to raise production to the maximum: tăng sản lượng đến mức cao nhất

  to raise someone's salary: tăng lương cho ai

  to raise colour: tô màu cho thẫm hơn

  phát động, kích động, xúi giục

  to raise the people against the aggressors: phát động nhân dân đứng lên chống lại bọn xâm lược

  làm phấn chấn tinh thần ai

  làm nở, làm phồng lên

  to raise bread with yeast: dùng men làm nở bánh mì

  cất cao (giọng...); lên (tiếng...)

  to raise a cry: kêu lên một tiếng

  to raise one's voice in defence of someone: lên tiếng bênh vực ai

  đắp cao lên, xây cao thêm

  to raise a wall: xây tường cao thêm

  đề bạt; đưa lên (địa vị cao hơn)

  to raise someone to power: đưa ai lên cầm quyền

  to raise someone to a higher rank: đề bạt ai

  khai thác (than)

  the amount of coal raised from the mine: số lượng than khai thác ở mỏ

  làm bốc lên, làm tung lên

  to raise a cloud of dust: làm tung lên một đám bụi mù

  thu, thu góp (tiền, thuế...); tổ chức, tuyển mộ (quân...)

  to raise taxes: thu thuế

  to raise troop: mộ quân

  to raise a subscription: mở cuộc lạc quyên

  to raise an army: tổ chức (xây dựng) một đạo quân

  gọi về

  to raise a spirit: gọi hồn về

  chấm dứt, rút bỏ (một cuộc bao vây...); nhổ (trại...)

  to raise a siege: rút bỏ một cuộc bao vây

  to raise a blockade: rút bỏ một cuộc phong toả

  to raise a camp: nhổ trại

  (hàng hải) trông thấy

  to raise the land: trông thấy bờ

  (kỹ thuật) làm có tuyết, làm cho có nhung (vải, len, dạ...)

  to raise Cain (hell, the mischief, the devil, the roof, (Mỹ) a big smoke

  la lối om sòm; gây náo loạn

  to raise a dust

  làm bụi mù

  gây náo loạn

  làm mờ sự thật, che giấu sự thật

  to raise someone from the dead

  cứu ai sống

  to raise the wind

  tính được đủ số tiền cần thiết (cho việc gì...)

  * danh từ

  sự nâng lên; sự tăng lên

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tăng lương

  (đánh bài) sự tố thêm (đánh xì...)

 • raise

  tăng, nâng lên (luỹ thừa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raise

  * kinh tế

  bãi bỏ

  chăn nuôi

  đề xuất

  đưa ra

  dưỡng dục

  giải cấm

  huy động

  nâng (lương)

  nâng cao (giá cả, tiền lương)

  nêu lên

  nuôi trồng

  sự nâng niu

  sự tăng cao

  tăng (giá)

  tập hợp

  thiết lập

  thu

  thu góp

  trưng (thuế)

  việc tăng lương hay tiền công

  vớt lên

  vớt lên (một chiếc tàu chìm)

  xây dựng

  * kỹ thuật

  lò thượng

  nâng

  nâng lên

  nhấc

  sự nâng

  sự tăng

  xây dựng:

  dựng đứng

  toán & tin:

  nâng lên (lũy thừa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raise

  the amount a salary is increased

  he got a 3% raise

  he got a wage hike

  Synonyms: rise, wage hike, hike, wage increase, salary increase

  increasing the size of a bet (as in poker)

  I'll see your raise and double it

  raise the level or amount of something

  raise my salary

  raise the price of bread

  raise from a lower to a higher position

  Raise your hands

  Lift a load

  Synonyms: lift, elevate, get up, bring up

  Antonyms: lower

  cause to be heard or known; express or utter

  raise a shout

  raise a protest

  raise a sad cry

  collect funds for a specific purpose

  The President raised several million dollars for his college

  summon into action or bring into existence, often as if by magic

  raise the specter of unemployment

  he conjured wild birds in the air

  call down the spirits from the mountain

  Synonyms: conjure, conjure up, invoke, evoke, stir, call down, arouse, bring up, put forward, call forth

  construct, build, or erect

  Raise a barn

  Synonyms: erect, rear, set up, put up

  Antonyms: level

  create a disturbance, especially by making a great noise

  raise hell

  raise the roof

  raise Cain

  cause to puff up with a leaven

  unleavened bread

  Synonyms: leaven, prove

  bid (one's partner's suit) at a higher level

  bet more than the previous player

  put forward for consideration or discussion

  raise the question of promotions

  bring up an unpleasant topic

  Synonyms: bring up

  pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth

  raise your `o'

  activate or stir up

  raise a mutiny

  establish radio communications with

  They managed to raise Hanoi last night

  multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3

  bring (a surface or a design) into relief and cause to project

  raised edges

  invigorate or heighten

  lift my spirits

  lift his ego

  Synonyms: lift

  Similar:

  ascent: an upward slope or grade (as in a road)

  the car couldn't make it up the rise

  Synonyms: acclivity, rise, climb, upgrade

  Antonyms: descent

  lift: the act of raising something

  he responded with a lift of his eyebrow

  fireman learn several different raises for getting ladders up

  Synonyms: heave

  grow: cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

  The Bordeaux region produces great red wines

  They produce good ham in Parma

  We grow wheat here

  We raise hogs here

  Synonyms: farm, produce

  rear: bring up

  raise a family

  bring up children

  Synonyms: bring up, nurture, parent

  lift: move upwards

  lift one's eyes

  arouse: call forth (emotions, feelings, and responses)

  arouse pity

  raise a smile

  evoke sympathy

  Synonyms: elicit, enkindle, kindle, evoke, fire, provoke

  lift: raise in rank or condition

  The new law lifted many people from poverty

  Synonyms: elevate

  enhance: increase

  This will enhance your enjoyment

  heighten the tension

  Synonyms: heighten

  promote: give a promotion to or assign to a higher position

  John was kicked upstairs when a replacement was hired

  Women tend not to advance in the major law firms

  I got promoted after many years of hard work

  Synonyms: upgrade, advance, kick upstairs, elevate

  Antonyms: demote

  recruit: cause to assemble or enlist in the military

  raise an army

  recruit new soldiers

  Synonyms: levy

  lift: put an end to

  lift a ban

  raise a siege

  resurrect: cause to become alive again

  raise from the dead

  Slavery is already dead, and cannot be resurrected

  Upraising ghosts

  Synonyms: upraise