farm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farm.

Từ điển Anh Việt

 • farm

  /fɑ:m/

  * danh từ

  trại, trang trại, đồn điền

  nông trường

  a collective farm: nông trường tập thể

  a state farm: nông trường quốc doanh

  khu nuôi thuỷ sản

  trại trẻ

  (như) farm-house

  * ngoại động từ

  cày cấy, trồng trọt

  cho thuê (nhân công)

  trông nom trẻ em (ở trại trẻ)

  trưng (thuê)

  * nội động từ

  làm ruộng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • farm

  * kinh tế

  đồn điền

  nông trại

  nông trang

  nông trường

  sự trồng trọt

  trang trại

  * kỹ thuật

  ấp

  điền trang

  nông trại

  nông trang

  nông trường

  trang trại

  xây dựng:

  trại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • farm

  workplace consisting of farm buildings and cultivated land as a unit

  it takes several people to work the farm

  be a farmer; work as a farmer

  My son is farming in California

  collect fees or profits

  Similar:

  grow: cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

  The Bordeaux region produces great red wines

  They produce good ham in Parma

  We grow wheat here

  We raise hogs here

  Synonyms: raise, produce