parent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parent.

Từ điển Anh Việt

 • parent

  /'peərənt/

  * danh từ

  cha; mẹ

  (số nhiều) cha mẹ; ông cha, tổ tiên

  our first parents: thuỷ tổ chúng ta (theo thần thoại phương tây là A-đam và E-vơ)

  (nghĩa bóng) nguồn gốc

  ignorance is the parent of many evils: dốt nát là nguồn gốc của nhiều điều tai hại

  (định ngữ) mẹ

  parent bird: chim mẹ

  parent tree: cây mẹ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parent

  * kỹ thuật

  cha

  cha mẹ

  khởi đầu

  nguyên liệu

  phần tử mẹ

  toán & tin:

  phần tử cấp trên

  phần tử cha

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parent

  a father or mother; one who begets or one who gives birth to or nurtures and raises a child; a relative who plays the role of guardian

  Antonyms: child

  an organism (plant or animal) from which younger ones are obtained

  Similar:

  rear: bring up

  raise a family

  bring up children

  Synonyms: raise, bring up, nurture