parent record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parent record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parent record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parent record.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parent record

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bản ghi cha

  bản ghi mẹ

  bản ghi mức trên