parenthetical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parenthetical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parenthetical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parenthetical.

Từ điển Anh Việt

 • parenthetical

  /,pærən'θetik/ (parenthetical) /,pærən'θetikəl/

  * tính từ

  đặt trong ngoặc đơn; chen vào giữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parenthetical

  Similar:

  parenthetical expression: an expression in parentheses

  his writing was full of parentheticals

  parenthetic: qualifying or explaining; placed or as if placed in parentheses

  parenthetical remarks