parenthetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parenthetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parenthetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parenthetic.

Từ điển Anh Việt

 • parenthetic

  /,pærən'θetik/ (parenthetical) /,pærən'θetikəl/

  * tính từ

  đặt trong ngoặc đơn; chen vào giữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parenthetic

  qualifying or explaining; placed or as if placed in parentheses

  parenthetical remarks

  Synonyms: parenthetical