parent drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parent drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parent drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parent drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parent drawing

    * kỹ thuật

    bản vẽ gốc