parent structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parent structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parent structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parent structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parent structure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc cha