parent menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parent menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parent menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parent menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parent menu

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    menu cha

    trình đơn cha