parenterally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parenterally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parenterally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parenterally.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parenterally

    by parenteral means

    the drug is intended to be administered parenterally

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).