parenting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parenting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parenting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parenting.

Từ điển Anh Việt

  • parenting

    * danh từ

    việc nuôi nấng con cái