demote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demote.

Từ điển Anh Việt

  • demote

    /di'mout/

    * ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

    giáng cấp, giáng chức, hạ tầng công tác

    cho xuống lớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet