bump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bump.

Từ điển Anh Việt

 • bump

  /bʌmp/

  * danh từ

  tiếng vạc kêu

  * nội động từ

  kêu (vạc); kêu như vạc

  * danh từ

  sự va mạnh, sự đụng mạnh; cú va mạnh, cú đụng mạnh

  chỗ sưng bướu, chỗ sưng u lên (vì bị va mạnh)

  cái bướu (biểu thị tài năng); tài năng, năng lực, khiếu

  the bump of mathematics: khiếu về toán

  (thể dục,thể thao) sự đụng vào đuôi chiếc ca nô chạy trước (trong cuộc đua rượt bắt)

  (hàng không) lỗ hổng không khí

  (hàng không) sự nảy bật (của máy bay)

  * nội động từ

  đâm vào, đâm sầm vào

  to bump against the door: đâm sầm vào cửa

  to bump into someone: đâm sầm vào ai

  xóc nảy lên, nảy xuống

  the lorry bumped along the rought mountain road: chiếc xe tải xóc nảy lên trên con đường núi gồ ghề

  * ngoại động từ

  va, đụng

  to bump one's head against the door: va đầu vào cửa

  ẩy, vứt xuống

  vọt lên, bật mạnh lên (quả bóng)

  đánh đòn lưng tôm (nắm tay chân rồi quật đít vào tường, xuống sàn)

  (thể dục,thể thao) đụng phải đuôi (ca nô chạy trước trong cuộc đua rượt bắt)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) bắn phá

  (từ lóng) cho ra rìa, tống cổ ra

  to bump off

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) khử đi, giết (ai)

  * phó từ

  va đánh rầm một cái

  to run bump against the door: đâm đầu vào cửa đánh rầm một cái

  đột nhiên

 • bump

  (Tech) đụng mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bump

  a lump on the body caused by a blow

  knock against with force or violence

  My car bumped into the tree

  Synonyms: knock

  dance erotically or dance with the pelvis thrust forward

  bump and grind

  Similar:

  bulge: something that bulges out or is protuberant or projects from its surroundings

  the gun in his pocket made an obvious bulge

  the hump of a camel

  he stood on the rocky prominence

  the occipital protuberance was well developed

  the bony excrescence between its horns

  Synonyms: hump, swelling, gibbosity, gibbousness, jut, prominence, protuberance, protrusion, extrusion, excrescence

  blow: an impact (as from a collision)

  the bump threw him off the bicycle

  find: come upon, as if by accident; meet with

  We find this idea in Plato

  I happened upon the most wonderful bakery not very far from here

  She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day

  Synonyms: happen, chance, encounter

  demote: assign to a lower position; reduce in rank

  She was demoted because she always speaks up

  He was broken down to Sergeant

  Synonyms: relegate, break, kick downstairs

  Antonyms: promote

  dislodge: remove or force from a position of dwelling previously occupied

  The new employee dislodged her by moving into her office space