protrusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protrusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protrusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protrusion.

Từ điển Anh Việt

 • protrusion

  /protrusion/

  * danh từ

  sự thò ra, sự nhô ra, sự lồi ra

  chỗ thò ra, chỗ nhô ra, chỗ lồi ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protrusion

  * kỹ thuật

  sự lồi ra

  sự nhô ra

  hóa học & vật liệu:

  sự xâm nhập lồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet