projection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection.

Từ điển Anh Việt

 • projection

  /projection/

  * danh từ

  sự phóng ra, sự bắn ra

  the projection of a torpedo: việc phóng một ngư lôi

  (toán học) phép chiếu, sự chiếu, hình chiếu

  (điện ảnh) sự chiếu phim

  sự nhô ra; sự lồi ra; chỗ nhô ra, chỗ lồi ra

  a projection on the surface of the globe: chỗ nhô ra trên mặt địa cầu

  sự đặt kế hoạch, sự đặt đề án

  to undertake the projection of a new enterprise: đặt kế hoạch cho một tổ chức kinh doanh mới

  sự hiện hình, sự hình thành cụ thể (một ý nghĩ, một hình ảnh trong trí óc)

 • projection

  phép chiếu; hình chiếu

  canonical p. phép chiếu chính tắc

  central p. phép chiếu xuyên tâm

  conformal p. phép chiếu bảo gián

  conical p. phép chiếu xuyên tâm, chiếu nón

  equidistant p. phép chiếu đẳng cự

  fibre p. phép chiếu thớ

  floor p. phép chiếu ngang

  isometric p. phép chiếu đẳng mêtric

  natural p. phép chiếu tự nhiên

  orthogonal p. phép chiếu trực giao

  parallel p. phép chiếu song song

  polyconic p. phép chiếu đa cônic

  stereographic p. phép chiếu đa cônic

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projection

  * kinh tế

  dự báo

  dự phòng

  sự dự đoán

  * kỹ thuật

  côngxon

  độ nhô

  đoạn chìa

  hình chiếu

  hình chiếu (của các véctơ)

  mái che

  mái đua

  mấu lồi

  mối hàn nổi

  ô văng

  phần nhô

  phép chiếu

  rầm hẫng

  sự chiếu

  sự đưa ra

  sự hàn nổi

  sự lập dự án

  sự lập kế hoạch

  sự nhô ra

  sự phóng xạ

  sự phun

  xây dựng:

  bộ phận nhô ra

  độ nhô ra (của bộ phận kết cấu)

  múi chiếu

  phép chiếu hình

  tấm chìa

  tầm nhô ra (của bộ phận kết cấu)

  y học:

  gán hình

  điện tử & viễn thông:

  pháp chiếu

  hóa học & vật liệu:

  sự đặt kế hoạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • projection

  a prediction made by extrapolating from past observations

  the projection of an image from a film onto a screen

  any structure that branches out from a central support

  any solid convex shape that juts out from something

  (psychiatry) a defense mechanism by which your own traits and emotions are attributed to someone else

  the acoustic phenomenon that gives sound a penetrating quality

  our ukuleles have been designed to have superior sound and projection

  a prime ingredient of public speaking is projection of the voice

  Synonyms: acoustic projection, sound projection

  the representation of a figure or solid on a plane as it would look from a particular direction

  Similar:

  project: a planned undertaking

  protrusion: the act of projecting out from something

  Synonyms: jut, jutting

  expulsion: the act of expelling or projecting or ejecting

  Synonyms: ejection, forcing out