projection transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection transformation

    * kỹ thuật

    phép chiếu