projection thermography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection thermography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection thermography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection thermography.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection thermography

    * kỹ thuật

    máy chiếu ghi nhiệt