projection line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection line

    * kỹ thuật

    đường chiếu

    đường đề kích thước