projection angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection angle

    * kỹ thuật

    góc chiếu