projection viewport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection viewport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection viewport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection viewport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection viewport

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khung chiếu