projectionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projectionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projectionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projectionist.

Từ điển Anh Việt

  • projectionist

    /projectionist/

    * danh từ

    người chiếu phim

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • projectionist

    the person who operates the projector in a movie house