projection management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection management

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự quản lý dự án