project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project.

Từ điển Anh Việt

 • project

  /project/

  * danh từ

  kế hoạch, đề án, dự án

  a new project for the development of agriculture: một bản dự án mới về phát triển nông nghiệp

  công trình (nghiên cứu)

  công cuộc lớn (đòi hỏi nhiều tiền, thiết bị, nhân lực)

  * ngoại động từ

  phóng; chiếu ra

  to project a missile: phóng một tên lửa

  to project a beam of light: chiếu ra một chùm sáng

  (toán học) chiếu

  to project a line: chiếu một đường thẳng

  đặt kế hoạch, thảo kế hoạch, làm đề án

  to project a new water conservancy works: đặt kế hoạch cho một công trình thuỷ lợi mới

  to project oneself: hướng ý nghĩ (về tương lai...); hướng tâm trí (vào cái gì...)

  to project oneself into somebody's feeling: đặt mình vào tâm trạng của ai

  * nội động từ

  nhô ra, lồi ra

  a strip of land projects into the sea: một dải đất nhô ra biển

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn đạt rõ ý, diễn xuất rõ ý (làm cho người nghe, người xem nắm được ý mình)

 • project

  chiếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • project

  * kinh tế

  đề án

  dự án

  hạng mục công trình

  kế hoạch

  phương án

  quy hoạch

  * kỹ thuật

  bản thiết kế

  chìa ra

  công trình

  công trường xây dựng

  đề án

  đồ án

  đối tượng

  dự án

  dự kiến

  đua ra

  đưa ra

  kế hoạch

  khối lượng thi công

  lập đề án

  nhô ra

  phóng

  phương án

  xây dựng:

  đồ án (thiết kế)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • project

  a planned undertaking

  Synonyms: projection

  communicate vividly

  He projected his feelings

  transfer (ideas or principles) from one domain into another

  project on a screen

  The images are projected onto the screen

  cause to be heard

  His voice projects well

  draw a projection of

  present for consideration, examination, criticism, etc.

  He proposed a new plan for dealing with terrorism

  She proposed a new theory of relativity

  Synonyms: propose

  put or send forth

  She threw the flashlight beam into the corner

  The setting sun threw long shadows

  cast a spell

  cast a warm light

  Synonyms: cast, contrive, throw

  throw, send, or cast forward

  project a missile

  Synonyms: send off

  regard as objective

  Synonyms: externalize, externalise

  Similar:

  undertaking: any piece of work that is undertaken or attempted

  he prepared for great undertakings

  Synonyms: task, labor

  stick out: extend out or project in space

  His sharp nose jutted out

  A single rock sticks out from the cliff

  Synonyms: protrude, jut out, jut

  plan: make or work out a plan for; devise

  They contrived to murder their boss

  design a new sales strategy

  plan an attack

  Synonyms: contrive, design

  visualize: imagine; conceive of; see in one's mind

  I can't see him on horseback!

  I can see what will happen

  I can see a risk in this strategy

  Synonyms: visualise, envision, fancy, see, figure, picture, image