project file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project file

    * kinh tế

    tệp đề án