project group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm dự án