project value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project value

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá trị của dự án