project design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project design

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thiết kế đề án