projector lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projector lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projector lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projector lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projector lamp

    * kỹ thuật

    đèn chiếu