projector line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projector line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projector line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projector line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projector line

    * kỹ thuật

    đường chiếu