projector compass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projector compass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projector compass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projector compass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projector compass

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    la bàn chiếu hình