projector head lamps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projector head lamps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projector head lamps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projector head lamps.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projector head lamps

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn pha kiểu máy chiếu