project drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project drawing

    * kỹ thuật

    bản vẽ đề án