projectable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projectable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projectable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projectable.

Từ điển Anh Việt

  • projectable

    xem project