project note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project note

    * kinh tế

    trái phiếu công trình