project feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project feature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project feature

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    các đặc trưng của dự án (kinh tế, kỹ thuật...)