project author nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project author nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project author giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project author.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project author

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tác giả đồ án

    tác giả thiết kế