projectivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projectivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projectivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projectivity.

Từ điển Anh Việt

 • projectivity

  phép xạ ảnh

  direct p. phép xạ ảnh thuận

  elliptic p. phép xạ ảnh eliptic

  parabolic p. phép xạ ảnh parabolic

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projectivity

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phép xạ ảnh