project report nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project report nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project report giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project report.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project report

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    báo cáo dự án